برگزاري سمينار تخصصي آبزي پروري استان كرمان

بهداشت و تغذيه ماهيان سردابي و گرمابي در تاريخ ۳۰/۱۰/۹۴ در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان

اين سمينار با همكاري روابط عمومي شركت فرادانه و مديريت سازمان شيلات و امور آبزيان استان كرمان با حضور گرم و صميمي  ۲۰۰ نفر از آبزي پروران و كارشناسان و رابطين شيلات از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۳ برگزار گرديد؛

در اين سمينار پس از پخش قرآن و سرود، آقاي امين مالكي مدير روابط عمومي شركت فرادانه، ضمن عرض خير مقدم و خوش امد گويي، برنامه هاي سمينار را اعلام و توضيحاتي در خصوص فعاليت هاي شركت فرادانه عنوان داشتند ، در ادامه آقاي مهندس بوالقاسمي مديريت محترم شيلات استان كرمان ، گزارشي از فعاليت هاي آبزي پروري استان به حضار ارائه دادند سپس مدير كل محترم دامپزشكي استان به تببين برنامه ها و اهداف اداره دامپزشكي استان در خصوص مسائل آبزي پروري مطالبي را عنوان نمودند.

در ادامه مستند معرفي شركت فرادانه پخش و مسئول بيمه كشاورزي استان، اهداف اين مركز را به حضار گزارش دادند.

پس از پايان بخش عمومي، برنامه تخصصي شروع و در ابتدا آقاي مهندس عرب، مدير محترم بازرگاني شركت فرادانه در خصوص فرآيند توليد خوراك آبزيان و همچنين تغذيه در ماهيان گرمابي توضيحات كاملي را به حضار ارائه دادند.

بخش نهايي برنامه در خصوص بهداشت و بيماري هاي آبزيان توسط جناب آقاي پروفسور مهدي سلطاني رياست محترم واحد R&D شركت فرادانه در حدود ۵/۱ ساعت جهت پرورش دهندگان و ميهمانان به صورت تخصصي د كاربردي ارائه گرديد. اقامه نماز و صرف نهار در هتل جهانگردي پايان بخش برنامه بود.

ضمناً در حاشيه اين سمينار از مزارع پرورش ماهي استان توسط كارشناسان شركت فرادانه بازديد به عمل آيد.همچنين ازآقاي مهندس نخعي نماينده محترم فروش شركت فرادانه كمال سپاس گزاري و قدر داني را داريم.