اخذ نشان استاندارد،شرکت فردانه برای اولین بار در ایران