آغاز به كار سمينار تخصصی استراتژی ميگو با حضور دكتر ستهی

آغاز به كار سمينار تخصصی استراتژی ميگو با حضور دكتر ستهی از كشور هندوستان در پژوهشكده اكولوژی خليج فارس و دريای عمان.

زمان: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶